quinta-feira, julho 15, 2004

no gira-discos de hoje, 14.

A.C. Newman - The Slow Wonder
Delgados - Peloton
Elliott Smith - Figure 8
Portishead - Portishead
WrayGunn - Eclesiastes 1.11